Sansemotorik / Præmaturitet
Sansernes udvikling hos præmature:
 
De primære sanser; labyrintsansen og taktilsansen udvikles allerede i uge 12 af graviditeten. De bliver stimuleret under hele graviditeten, forudsat at mor er rask og i bevægelse.
Fødes barnet for tidligt er sanserne ikke færdig stimuleret og derfor er der en sandsynlighed for at barnet fødes understimuleret.
 
Læs mere om sanserne klik her:
 
Læs også artikel i bladet " præmature vilkår" klik her
 
Link til mere information om præmaturitet:
Klik her:
 
For tidlig født

Præmaturitet

Ved præmaturitet forstås tidlig fødsel, dvs. fødsel før udgangen af uge 37 (en normal graviditet varer 40 uger), og 5 - 7% af alle børn fødes i dag for tidligt.
Udviklingsdefekter i fosterperioden, komplikationer under svangerskabet eller under fødslen betyder, at for tidligt fødte børn er mere udsatte for eventuelle skader i flere organsystemer end børn, der er født til tiden.
De mest almindelige neurologiske følgetilstande, som er forbundet med for tidlig fødsel, er udviklingshæmning, cerebral parese, syns- og hørenedsættels og epilepsi. Også ADHD er involveret.
For tidligt fødte børn er særligt sensitive overfor sansepåvirkninger og har vanskeligheder ved at tilpasse deres reaktioner. De har en mindre udviklet evne til at bearbejde informationer, og der kan derfor opstå forskellige vanskeligheder i kontakten mellem forældre og det for tidligt fødte barn, fordi omsorgspersonerne meget let kommer til at over- eller understimulere det.
 
 
Fysiologiske problemer
Vækst- og trivselsproblemer er særligt markante hos disse børn. Mave-tarmkanalen er umoden med nedsat evne til at optage og omsætte næringsstoffer. Dette vanskeliggør ernæringen. For tidligt fødte børn har desuden en umoden lungefunktion, som medfører en mere udtalt og længerevarende gulsot i perioden lige efter fødslen.
 
Centralnervesystemet
 På samme måde som lunger og lever er umodne i deres funktion hos for tidligt fødte børn, er også centralnervesystemet og dets reguleringsmekanisme umodent. Den uregelmæssige respiration med kortvarige vejrtrækningsstop er et af tegnene herpå. Ligeledes ses sparsom motorisk aktivitet og nedsat muskeltonus. Hjernen er det mest udsatte organ, og hjerneblødning omkring hjernens hulrum (ventriklen) udgør en betydelig risiko. Mangel på ilt er den vigtigste årsag til skader.
 
Syn
Nethindens blodkar er hos præmature børn meget følsomme for for højt iltindhold i retinakarrene. For tidligt fødte børn har en særlig risiko for at få tre typer synsvanskeligheder. Den ene er præmaturitetsretinopati (R.O.P), som er skader på øjets nethinde. Risikoen kan reduceres ved nøje kontrol af ilttilførsel og ved at reducere brugen af for stærkt lys. R.O.P er den mest betydelige lidelse hos disse børn og skyldes, at for meget ilt kan have skadelig virkning på øjets nethinde. Skaden kan i nogle tilfælde føre til blindhed på grund af nethindeløsning. R.O.P er blevet meget sjælden de seneste 10 år.
 
Den anden synsvanskelighed er strabismus (skelen). Skelen er meget almindelig hos børn, der har cerebral parese eller er psykisk udviklingshæmmede. Ligeledes er synsnervesvind ofte forbundet med svær cerebral parese. En betingelse for normal synsfunktion er, at stimuleringen af de to hjernehalvdele er sammenfaldende. Børn med skelen kan begynde at undertrykke information fra det ene øje.
 
Den tredje risiko omfatter bearbejdningsmæssige forstyrrelser. Nogle undersøgelser viser, at en del for tidligt fødte børn senere kan få synsproblemer, selv om de ikke har R.O.P. Nogle undersøgelser viser, at flere har cerebral synsnedsættelse (CVI). En nyere norsk undersøgelse har set nærmere på dette fænomen hos 13 for tidligt fødte børn mellem 4-14 år. Ingen af dem var mentalt retarderede. Alle havde haft blødninger omkring hjernens hulrum med efterfølgende svind af hjernevævet, og alle havde en synsstyrke mindre end eller lig med 6/18. Problemet var, at de alle fungerede synsmæssigt dårligt uanset deres målte synsstyrke. Synet kunne skifte dagen igennem. Form og lokalisationsgenkendelse var dårlig. I ukendte omgivelser kunne de ikke finde vej. De kunne ikke genkende ansigter, men i kendte omgivelser fungerede de visuelt helt normalt. Af andre øjensygdomme kan nævnes nystagmus (ufrivillige øjenbevægelser), cataract (grå stær), glaucom (grøn stær) og brydningsfejl. 
 
Hørelse
Der har været nogen uklarhed om, hvorvidt for tidligt fødte børn er mere udsatte for at få hørenedsættelser end børn født til tiden. Men efterhånden har man kunnet slå fast, at børn med lav fødselsvægt har en øget risiko for alvorlige hørenedsættelser. Ser man bort fra høreproblemer på grund af komplikationer i mellemøret, forekommer sensorineuralt høretab sandsynligvis hos 3-4% af alle børn med lav fødselsvægt. Sædvanligvis drejer det sig om nedsat følsomhed for de højere frekvenser inden for taleområdet (500-4000 Hz). Sensorineuralt høretab hos for tidligt fødte børn kan have sammenhæng med blødninger i det indre øre, som kan forårsage skader i høreområdet i hjernestammen. Også medikamenter i behandlingen på fødeafdelingen kan være årsag til høretab.
 
Motorisk udvikling
De fleste tidligt fødte børn udvikler sig normalt motorisk. Det vil sige, at de opnår de almindelige motoriske milepæle inden for samme tidsrum som andre børn i de første leveår. Når de bliver ældre, fremtræder de ikke påfaldende kluntede, og deres grov- og finmotorik er normalt koordineret. Der er imidlertid en del tidligt fødte børn, der får motoriske udviklingsforstyrrelser.
Generelt kan man sige, at jo tidligere et barn er født, desto større er risikoen for, at barnet får motoriske udviklingsforstyrrelser. Selv blandt de allertidligst fødte børn er der dog mange, der får en helt normal motorisk udvikling. Børn med motoriske udviklingsforstyrrelser kan generelt opdeles i 3 grupper: Børn med en afvigende motorisk udvikling - Børn med cerebral parese - Børn med kluntet og ukoordineret grov- og finmotorik. Børn som tidligere blev kaldt fumle-tumlere. Børn med en generel langsom udvikling og en ledsagende hæmmet motorisk udvikling.
Disse børn er generelt udviklingshæmmede. Deres vanskeligheder i dagligdagen skyldes både deres generelt langsomme udvikling motorisk og kognitivt. Stor forskel i motorisk udvikling. Generelt er der stor forskel på de tidligt fødte børns motoriske udvikling. 
 
Kilde: Wikipedia feb. 2012.og www.vtfb.dk
Lene Vestergaard | CVR: 33561733 | Gunløgsgade 43, 3 th, 2300 København S - Danmark | Tlf.: 28941263